ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: جمعه 25 بهمن 1391 تعداد بازدید: 3967 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
گروه های یازده گانه کارشناسان رسمی دادگستری


   فهرست کارشناسان                                                                                                        

 گروه 1 : منابع آب و معادن

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشته معادن

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ب: رشتهمواد(شامل:فلزات-سرامیک-کامپوزیت)
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ:رشته مهندسی آب 

 گروه 2 : ارزشیابی اموالمنقول

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشتهآثار هنری و اشیاء نفیسه

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشتهاشیاءعتیقه و احجار کریمه و کتب خطی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg پ:رشتهساعت و جواهرات
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ: رشته فرش
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ث:رشته لوازم خانگی و اداری 

 گروه 3 : امور پزشکی وغذایی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشته پزشکی

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ: رشته داروسازی و سم شناسی 
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ: رشته مواد غذایی ومسمومیتهای ناشیازآن

گروه 4: امور مالی

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif الف: رشته آمار
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ب: رشته امور بازرگانی 
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ : رشته بیمه
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته تعیین نفقه
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ث : رشته حسابداری و حسابرسی 

 گروه 5 : امور وسائط نقلیه

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشته امور حملونقل(ترابری)

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشته اموروسائط نقلیه دریائی و غواصی  

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg پ:رشته اموروسائط نقلیه ریلی   
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت : رشته اموروسائل نقلیه موتوری زمینی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ث:رشته اموروسائط نقلیه هوایی

گروه 6 : راه و ساختمان و نقشه برداری

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif الف: رشته ابنیه و آثار باستانی 
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ب : رشته امور ثبتی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ : رشته برنامه ریزی شهری

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت : رشته راه و ساختمان

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ث:رشتهمعماری داخلی و تزئینات

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ج:رشتهمهندسی ترافیک
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ث:رشتهمهندسی محیط زیست

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ح:رشته نقشهبرداری
گروه 7 : صنعت و فن

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif الف:رشته الکترو شیمی و پتروشیمیوفرآورده های شیمیائی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشتهامور انرژی هسته ای
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ:رشته برق،الکترونیک و مخابرات
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ث:رشتهتاسیسات ساختمانی 
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ج:رشتهرایانه و فناوری اطلاعات
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ج:رشته صنایعگاز و گاز رسانی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg چ:رشته صنایع نفت

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg خ:رشتهمهندسی پزشکی-لوازم و تجهیزات پزشکی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg د:رشتهمهندسی هوافضا

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ذ:رشته نساجیو رنگرزی

گروه 8 : فنون هنری

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشتهامور ورزشی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشته تالیفات

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg پ:رشته تئاترو سینماوهنرهای نمایشی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ث:رشته تمبر

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ج:رشته چاپچاپخانه

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ح:رشته شعر وسرود

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg خ:رشته صنایعدستی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg د:رشته طراحیو گرافیک

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ذ:رشته فیلمو عکاسی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ز:رشتهموسیقی

گروه 9 : کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif الف:رشته آبزیان و شیلات
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ب:رشته دامپروری و دامپزشکی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif پ:رشته صنایع چوب
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته کشاورزی و منابع طبیعی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ث:رشته گیاه پزشکی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif  ج:رشته محصولات دامی(پوستوچرم-سالامبورو...)

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg چ:رشته محیط زیست طبیعی

 گروه 10 : خدمات اداری وعمومی

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشته امور آموزشی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشته اموراداری و استخدامی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg پ:رشته امورخبرنگاری و روزنامه نگاری
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته امور گمرکی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ث:رشتهایرانگردی و جهانگردی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ج:رشته ثبتشرکتها، علائم تجاری و اختراعات

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg چ:رشته زبانهای خارجی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif خ:رشته کتاب و کتابداری

 گروه 11 : ایمنی و حوادث

 http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg الف:رشتهامورآتش سوزی وآتش نشانی

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ب:رشته امور اسلحه ومهمات

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg پ:رشته امنیتعمومی
http://www.karshenas-waz.ir/images/bolets/bolet4.gif ت:رشته حوادث ناشی از کار

http://karshenas-waz.ir/portals/www.karshenas-waz.ir/8907/bolet4.jpg ث:رشته موادمحترقه و منفجره(ناریه)


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد