ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 24 بهمن 1391 تعداد بازدید: 6266 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
RFP چيست؟

RFP چيست؟

 درآمد:

فناوري اطلاعات يک صنعت رو به رشد، پويا و فرا رشته اي است از اين رو کاربري رو بهرشد آن در رشته ها و شاخه هاي مختلف علمي و اجرايي غيرقابل اغماض است. با توجه بهتغييرات مداوم و حرکت رو به جلو دانش فناوري اطلاعات و ظهور پديده ها و امکاناتجديد قابل استفاده در بخش هاي مختلف سازمان ها، مديران بايد از توانمندي لازم برايشناسايي تحولات جديد و نحوه استفاده از آنها در جهت افزايش راندمان کاري سازمانآگاه باشند. همانطور که اشاره شد فناوري اطلاعات يک دانش فرارشته اي است و به همينخاطر مديران با هر تخصصي و در هر سازماني به هنگام پياده سازي و بهينه سازي فناورياطلاعات نيازمند آگاهي پايه اي و دانش تخصصي نسبت به تحولات روز دنياي IT هستند.
جنبه ترکيبي فناوري اطلاعات با ساير علوم همچون تبليغات، بازاريابي، مديريت و...باعث مي شود تا براي انطباق و پياده سازي هر چه بهتر فناوري اطلاعات در يک بخشتخصصي مثل واحد بازاريابي يا آموزش يک سازمان نيازمند مطالعه، برنامه ريزي، واجراي پروژه هاي کوتاه مدت و بلند مدت باشيم.
بنابراين مديران علاوه بر توانايي سطح بالاي علمي و اجرايي در زمينه دانش تخصصيمرتبط با بخش يا سازمان خود و اطلاعات مناسب در زمينه فناوري اطلاعات بايد از قدرتو توانايي مناسبي براي برنامه ريزي و مديريت فرايند پياده سازي و توسعه فناورياطلاعات برخوردار باشند. با اين ديدگاه مديران دقيقا مي دانند که چه چيزي را در چهمکاني، در چه زماني و با چه کاربردي مي خواهند و از اين طريق در سرمايه و وقتسازمان صرفه جويي خواهند کرد. براي دستيابي به ديدي کلي، روشن و با منطق آينده نگرلازم است تا تعريف درستي از نيازهاي سازمان و برنامه هاي آتي آن صورت بگيرد و سپسبا مکتوب کردن آنها به سازمان ها و شرکت هاي مختلف ارائه دهنده سرويس ها امکاندهيم تا پيشنهاد هاي خود را بر اساس نيازهاي سازمان تهيه و در اختيار ما قراردهند. 
در واقع اين فرايند راهي است براي سفارشي سازي پيشنهاد هاي ارائه شده براي يکپروژه خاص که از سوي افراد حقيقي و حقوقي مختلف صورت مي گيرد. با اين کار از تشتتفکري خدمات دهندگان و برداشت هاي اشتباه از امکانات و نيازهاي سازمان جلوگيري ميشود. در اين مقاله با اصول تهيه يک درخواست طرح پيشنهادي يا همان RFP آشنا خواهيمشد.
 مقدمه:
هر ساله پروژه هاي متعددي در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات شکل مي گيرد و سازمانهاي مختلف بر اساس نيازهاي حال و آينده خود اقدام به تعريف و پياده سازي پروژه هايمختلفي براي بهينه سازي عملکرد خود مي کنند. سازمان ها هميشه هزينه هاي فراواني رابراي به ثمر رساندن پروژه ها متحمل مي شوند و در بسياري مواقع پروژه ها به دليلهاي مختلف همچون ضعف مديريتي، کمبود پول، از دست رفتن زمان و...به سرانجام موردانتظار نمي رسند و اين يعني به هدر رفتن سرمايه و زمان سازمان، که مي توان علت هايمختلفي را براي آن بر شمرد. 
پروژه هاي فناوري اطلاعات به دليل ماهيت خود از جنبه هاي نو بودن آنها در ساختارسازمان ها و تخصصي بودن کار و نياز به برون سپاري پروژه ها بسيار حساس هستند. يعنيدر فاز نياز سنجي و تعيين اولويت هاي سازمان بايد بررسي ها و مطالعه هاي دقيق،کارشناسانه و آينده نگرانه اي صورت بگيرد.
در اصول مديريت پروژه نخستين مرحله و گام براي آغاز يک پروژه در سازمان، شاملفرآيندي کارشناسي براي بررسي وضع موجود سيستم ها و امکانات فعلي، بازنگري درساختار سازمان بر اساس تحولات دروني و بيروني، بررسي جايگاه سازمان در بازار وموقعيت آن در برابر رقيبان، پيش بيني نيازهاي کوتاه مدت و بلند مدت و بررسي تعريفسرويس هاي جديدي و قابليت انطباق يا ارتقاء سرويس هاي قبلي به وسيله آنهاست.
در کل مديريت پروژه فناوري اطلاعات يا به دنبال ايجاد يک سيستم جديد بر اساس شرايطبه وجود آمده و کارکردهاي مورد نياز سازمان است و يا در صدد بهينه سازي و ارتقاءسيستم هاي موجود براي تطبيق دادن روشها و سيستم هاي قبلي با نيازهاي فعلي برايرسيدن به وضع مطلوب است. در هر دو رويکرد براي رسيدن به حداکثر بهره وري، بايدمکانيسم ها و محدوديت هاي مختلفي همچون منابع انساني، ابزارها، زمان، سرمايه،کيفيت و... را مورد توجه قرار دهيم . براي رسيدن به تمامي اين اهداف و پاسخ بهسوال هاي متعددي که پيش از آغاز هر پروژه در ذهن مديران و مجريان پروژه نقش ميبندد و براي جلوگيري از سوء تفاهم ها و برداشت هاي دوگانه و چند گانه از يک موضوعواحد و دست يابي به يک خط سير مشخص و علمي براي پروژه لازم است تا سازمان اقدام بهتهيه يک سند مطالعاتي و اطلاعاتي به نام RFP نمايد.
 RFPچيست؟
 اگر تا کنون در پروژه هاي مختلف فعاليت کرده باشيد يا در جلسات مقدماتي يکمناقصه حضور پيدا کرده ايد حتما عبارتRFP بارها به گوش شما خورده، شايد هم در آگهيهاي مناقصه يا در روزنامه ها و مجلات اين عبارت را شنيده باشيد.RFP يا درخواستطرح پيشنهادي خلاصه اي از عبارت سه کلمه اي Request for Proposalمي باشد. 
RFPابزاري استاندارد براي خريداري خدمات است که به صورت رسمي توسط سازمان تهيه مي شودو به ارائه دهندگان خدمات مورد نظر ارائه مي شود تا سازمان پيشنهاد ها و راه حلهاي مختلفي را براي يک موضوع واحد در اختيار داشته باشد و با دقت بيشتري به بررسيان بپردازد. پس از پايان مذاکرات و توافقات ممکن است به عنوان بخشي از اسنادقرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
زماني که يک شرکت قصد دارد يک پروژه داخلي انجام دهد يا پروژه اي را به منابعبيروني سازمان ارجاع دهد به پيمانکار نياز پيدا مي کند شرکت براي برگزاري مناقصه وجمع آوري پيشنهادات پيمانکاران مختلف بايد درخواست طرح پيشنهادي خود را تهيه کند. RFP به شرکت هاکمک مي کند به تشريح جزييات مورد نظر و نياز خود در اسناد مناقصه بپردازند و ازاين طريق بتوانند بهترين پيمانکار را شناسايي نمايند. در واقع تهيه RFP  روشرسمي تشريح اسناد يک پروژه مي باشد که به شرکت هاي پيمانکار کمک مي کند چگونه طرحخود را تهيه و پاسخ لازم را ارائه دهند و بدينوسيله آنها را از روش بررسي طرح هابا خبر مي سازد. با تهيه راهنماهاي لازم کار شرکت ها براي مقايسه پيشنهادات بسيارساده مي شود چراکه چهارچوب کلي در دفترچه هاي راهنماي مناقصه منتشر و به صورتيکسان در اختيار تمامي متقاضيان مناقصه قرار ميگيرد.
هيچگونه استاندارد مشخصي براي تهيهRFP وجود ندارد اما نهاد هاي دولتي معمولاًچهارچوب هايي را براي هدايت کردن مسير طرح هاي پيشنهادي اعمال مي کنند.
شرکت هاي پيمانکار مناقصه ها با خواندن RFP و نوشتن طرح پيشنهادي خود به تشريح تواناييهاي خود براي تامين نياز ها و  درخواست هاي لحاظ شده و تعيين شده برايچهارچوب پروژه مي کنند.
هنگام نوشتن طرح پيشنهادي شرکت متقاضي شرکت در مناقصه بايد با دقت تمام ازراهنمايي ها و چهارچوب تعيين شده درRFP را دنبال کند تا از دور شدن از مسير اصليپروژه اجتناب کند.
محتواي يک طرح پيشنهادي شامل موارد زير است:
ü      خلاصه مديريتي- خلاصه اي از تمام پروژه که در يک يا چند صفحهاطلاعات کلي و لازم را در اختيار خواننده مي گذارد.
ü      شرح ضرورت- تشريح ضرورت انجام پروژه و تاثيرات آن در کسب وکار 
ü      تشريح پروژه-  تشريح چگونگي اجرا و ارزيابي پروژه
ü      اطلاعاتي در مورد سازمان
ü      برنامه زماني پروژه
ü      بودجه 
ü      نتايج پروژه
نکته قابل توجه اين که شرايط شرکت هاي کوچک با شرکت ها و سازمان هاي بزرگ برايتهيه طرح هاي پيشنهادي تفاوت مي کند نوشتن طرح براي يک شرکت کوچک به محض اعلامنياز بسيار ساده تر از نوشتن طرح براي يک پروژه بزرگ دولتي است و نياز به مطالعاتو بررسي ها و امکان سنجي هاي گسترده دارد.
يک RFPمي تواند در دو صفحه يا در حجم يک کتاب تهيه و منتشر شود نمونه هاي بسياري از RFP ها در وبوجود دارد که مي توانيد با جستجو آنها را بيابيد.
از RFPزماني استفاده مي شود که:
1-      بايستي براي ارزيابي و انتخاب يک خدمات دهنده، فرآينديکارشناسي، منصفانه و رقابتي صورت گيرد.
2-      براي به انجام رساندن نيازهايي معين و جديد در سازمان نيازبه پاسخ هايي متناسب با شرايط زماني باشد نه راه حل هاي آماده و در دسترس
3-      قصد داريم با برون سپاري بخشي از فعاليت هاي سازمان ارتباطکاري مداومي با يک خدمات دهنده داشته باشيم.
 
تهيه RFPچه مزيت هايي دارد؟
1-      شناخت نيازهاي واقعي سازمان و يا بخشي که قرار است پروژهاي در آن انجام شود.
2-      جمع آوري اطلاعات دقيق بر اساس مشکلات واقعي و نيازهايکاربران
3-      دستيابي به تخمين درستي از هزينه و زمان مورد نياز برايپروژه
4-      امکان مقايسه شرکت هاي مختلف ارائه دهنده خدمات مشابه
5-      کمک به برنامه ريزي و تصميم گيري دقيق و آگاهانه 
6-      کاهش شکايت هاي احتمالي مجريان و کارفرمايان
7-      کمک به تنظيم دقيق قرداد
8-      فراهم شدن امکان دريافت پيشنهاد هاي تکميلي و راه حلهاي جديدبراي اجراي بهتر پروژه
9-      افزايش توان مدير پروژه
 
الزامات تهيه RFP
در فرآيند تهيه درخواست طرح پيشنهادي بايد به يک سري نکته ها توجه داشت. بايد بهايهامات و سوال هاي احتمالي پاسخ داده شود. به پيشنهاد دهندگان اين امکان داده شودکه که از پيامدهاي قانوني کاملا آگاه شوند. مراجع قضايي و فني حل اختلاف مشخص شودو با فاز بندي پروژه مقاطع اصلي و مهم پيشرفت پروژه تعيين گردد. همچنين سازمانبايد زمان و نحوه پرداخت هزينه هاي اجراي پروژه و ساختار اوليه قرار داد را بهاطلاع مجريان برساند.
 
مراحل اجرايي RFP
کار تهيه RFPاز نظر اجرايي شامل مراحل مختلفي است که بايد با برنامه ريزي و دقت زيادي انجامشود. از نظر اجرايي مي توان پنج مرحله براي کاربردي شدن RFP و آغازفعاليت پروژه در نظر گرفت. اين مراحل عبارتند از:
1-      شناخت نيازهاي پروژه
2-      تهيه و تنظيم RFP
3-      ارسال RFP براي اشخاص و شرکت هاي واجد شرايط اجرايپروژه بر اساس استانداردهاي مورد تاييد 
4-      برپايي جلسات پرسش و پاسخ
5-      دريافت پيشنهاد ها از شرکت هاي مختلف 
در مرحله چهارم شما مي توانيد بر اساس برنامه زمان بندي شده و با توجه به حجمپروژه روز يا روزهاي مشخصي را اعلام کنيد و در ساعت معيني به شرکت ها اجازه دهيدبا حضور در جلسه هاي مشترک سوال هاي احتمالي خود را براي ارائه دقيق تر پيشنهادخود ارائه دهند.
 
چهارچوب هاي استاندارد براي يک RFP
اگر قصد اجراي يک پروژه و تهيه RFP آن را داشته باشيد بايد بدون توجه به حجمپروژه يک چهارچوب استاندارد براي محتواي آن از جنبه هاي فني و اجرايي تهيه و ارائهدهيد. اين چهارچوب شامل اطلاعات زير خواهد بود.
1-      جلد 
روي جلد RFPمجموعه اي از اطلاعات کلي و مهم به عنوان شناسه پروژه براي جلب توجه در نگاه اولدرج مي شود. اين اطلاعات شامل نام سازمان، عنوان پروژه، تاريخ برگزاري جلسه، مهلتارسال پيشنهاد، تهيه کننده، تاريخ تهيه، شماره کلاسه و...درج مي شود.
 
2-      ضمانت نامه
RFPدر واقع گزارشي از واقعيت هاي شرکت شما از جنبه فني، امکانات، دانش فني، نيرويانساني و سرمايه است. در بازار رقابتي نيز اطلاعات به خصوص اگر صحت و سقم آن توسطشرکت ها تاييد شده باشد بسيار گرانبهاست و رقباي تجاري از آن با روي خوش بهرهبرداري مي کنند. بنابراين شما براي ارائه اين اطلاعات در قالب RFP به شرکت هايديگر آنها را از طريق امضاي يک ضمانت نامه مجاب کنيد تا در حفظ اطلاعات شما کوشاباشند. ضمانت نامه و تعهدات مربوط به بازگرداندن RFP پس از اتمامفرآيند مناقصه جز نکاتي است که بايد در دو نسخه به امضاي شرکت کنندگان در مناقصهپروژه برسد.
 
3-      بخش اداري و اجرايي
در اين قسمت بايد يک سري اطلاعات در مورد روش تهيه و ارسال اطلاعات به شرکت درجشود تا کليه RFPها از نظر ساختاري داراي ساختار مشابهي باشند. اين اطلاعات شامل موارد زير است.
•         مقدمه که شامل تشريح دلايل تهيه RFP و توضيحاتيدرباره محدوده تاثيري است که پروژه در سازمان به خود اختصاص خواهد داد.
•         معرفي کلي سازمان و تشريح بخشي که درخواستخدمات پيشنهادي مربوط به آن است به همراه اطلاعاتي در مورد منابع انساني, برنامههاي جاري و آتي
•         بيان هدف ها، نيازها, مزيت ها, امکانات,محدوديت ها و مشکلات موجود و احتمالي سازمان و مجريان پروژه از جمله نکته هاي بعديهستند که بايد مورد توجه نويسندگان RFP قرار گيرد.
•         ساختار و قالبي که پيشنهاد ها بايد بر اساس آنارائه شود که شامل تعيين ترتيب ارائه مطالب، اولويت هاي احتمالي، نوع اسناد ازجمله مکتوب بودن يا الکترونيکي بودن يا ارسال با نمابر, پيشنهادهاي الکترونيکي باچه نرم افزارهايي تهيه و چگونه ارسال شوند؟به وسيله پست الکترونيک يا با استفادهاز فلاپي و سي دي  ارسال شود؟
•         چند نسخه از اسناد طرح پيشنهادي بايد برايسازمان ارسال گردد.
•         بيان اينکه تامين چه موارد و امکاناتي بر عهدهسازمان است و کدام موارد را خدمات دهنده پروژه بايد تامين نمايد.
•         اطلاعاتي در مورد فرآيند و شرايط ارجاع پروژهو روش مورد نظر سازمان براي پاسخگويي خدمات دهنده شامل اطلاعات کامل شرکت
•         ضوابط، معيارها و روش ارزيابي پيشنهاد هايرسيده به سازمان شامل آخرين مهلت (تاريخ و ساعت) ارائه طرح هاي پيشنهاد به همراهتوضيحاتي مبني بر عدم پذيرش طرح هاي پس از مهلت اعلام شده
•         تعيين کردن نحوه تحويل طرح هاي پيشنهادي بهعنوان مثال آيا پاکت طرح بايد به صورت دستي تحويل مسئولان سازمان شود يا پستي؟آياپاکت طرح ها بايد توسط شرکت پيشنهاد دهنده مهر و موم شود؟
•         تعيين شرايط نحوه ارائه جزئيات مالي طرحپيشنهادي که مثلاً بايد در يک پاکت جداگانه بسته بندي شود يا پيشنهاد دهنده ميتواند آن را به همراه اسناد پيشنهادي ارسال نمايد؟
•         تعيين بخش هايي که بايد در طرح فروشندگانموجود باشد. تهيه ليستس از بخش هايي که شما انتظار داريد در طرح وجود داشته باشدبه شما کمکمي کند تا از يکنواختي طرح هاي دريافتي مطمئن شويد. انجام اين کار باعثراحتي و ساده شدن مقايسه مي شود.
به عنوان نمونه مي توان ترتيب زير را به شرکت هاي متقاضي دريافت RFP پيشنهادداد.
1-      جلد
2-      خلاصه مطالب مندرج
3-      شرح فني خدمات پيشنهادي
4-      شرح مديريتي
5-      مشخصات فروشنده
6-      برنامه زماني پيشنهادي
7-      هزينه ها
8-      اطلاعات تماس
•         قوانين و مقررات داخلي و خارجي موثر بر پروژه
•         شرايط و روش پاسخگويي سازمان به سوال هاياحتمالي خدمات دهندگان
1-      برنامه زمانبندي جلسه هاي پرسش و پاسخ يا جلسه هاي توجيهيکه گاه ممکن است به علت حجم بالا يا فني بودن RFP براي رسيدنخدمات دهندگان به درک بهتري از شرايط واقعي سازمان و نيازهاي آن لازم باشد جزئياتبيشتري در اختيار آنها قرار گيرد.
2-      اطلاعات لازم براي تماس با فرد يا افرادي که در سازمان ميتوانند سوالات شرکت ها را دريافت کنند و پاسخگو باشند.
3-      روشي که شرکت هاي مي توانند اقدام به طرح و درياف سوال هانمايند. مثل جلسه هاي حضوري, تلفن, نمابر, ايميل و....
4-      آخرين مهلت ارسال پرسش هاي احتمالي
 
•         اطلاعاتي در مورد نحوه ارزيابي و شاخص هايموثر در تعيين برنده مناقصه اين کار کمک مي کند که شرکت هاي خدمات دهنده متوجهشوند که تنها قيمت در تعيين برنده موثر نيست و شاخص هاي مختلفي مي تواند در افزايشو کاهش امتياز نسبي ايشان موثر باشد.
•         تاريخ و نحوه اعلام شرکت منتخب
•         توضيح در مورد مالکيت سازمان نسبت به اسناد وطرح هاي پيشنهادي ارائه شده و عدم عودت آنها پس از اتمام فرآيند مناقصه پروژه
•         کارشناسان تهيه کننده RFP: از آنجا کهفرآيند تهيه RFPخود به اندازه يک پروژه نياز به دقت و کار دارد بايد در اين بخش مسئول مستقيمپروژه معرفي و توضحياتي درباره سوابق وي ارائه مي شود. همچنين حکم سازماني و ليستاعضا اين پروژه بايد درج گردد.
•         مشخصات شرکت خدمات دهنده از جمله بخش هاي مهمياست که در آن بايد از شرکت هاي متقاضي حضور در مناقصه خواسته شود تا توانايي ها وشايستگي هاي خود را براي انجام پروژه با ارائه اطلاعات زير اعلام نمايد:
1-      توضيحات کاملي در مورد شرکت, سابقه آن و خدماتي که در حالحاضر ارائه مي کند.
2-      اطلاعاتي در مورد منابع تامين مواد اوليه شرکت لازم است کهشما بدانيد شرکت طرف شما محصولات نرم افزاري, سخت افزاري و ... را خود توليد ميکند يا به عنوان نماينده و کارگزار شرکت ديگري آنها را به شما ارائه مي دهد. اينکار به شما کمک خواهد کرد تا نسبت به در دسترس بودن محصول براي برنامه هاي تعمير ونگهداري, ارتقاء و پشتيباني اطمينان کامل داشته باشيد.
3-      توضيحاتي در مورد مشخصات, قابليت ها, تجربيات و ظرفيت هايخاصي که شرکت خدمات دهنده مي تواند براي انجام موفقيت آميز پروژه ارائه دهد. درواقع شرکت ها بايد از اين طريق ارزش افزوده ها و مزيت نسبي خود را قياس با سايرشرکت ها به نمايش بگذارند.
4-      توضيح مشخصات تجربي و علمي اعضاي تيم در نظر گرفته شدهبراي پروژه
5-      اطلاعات مناسبي در مورد مشتريان فعلي, شامل تعداد خدماتمشابه و مدارک اجراي موفقيت آميز پروژه اي با اندازه و پيچيدگي مشابه با پروژهحاضر
6-      اطلاعات تماس با شرکت هايي که سه پروژه مشابه از نظراندازه, کاربرد و حوزه عملکرد براي آنها انجام شده است.
 
4-      بخش فني
در اين بخش تمامي جزئيات مورد انتظار به طور کامل تعريف و تشريح مي شود و شرکت هايپيشنهاد دهنده با مطالعه اين بخش اطلاعات کاملي در مورد هر يک از بخش هاي تکنيکي ونيازهايي که بايد در سيستم هاي جديد پوشش دهند به دست مي آورند. اين بخش شاملموراد زير خواهد بود:
•         وضع موجود سازمان در محدوده پروژه يا سيستممورد نياز و اطلاعات محيط فني سازمان تا آنجا که بتواند پيشنهاد دهنده را در جهتشناخت صحيح پروژه يا سيستم ياري کند.
•         نيازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه ياسيستم مورد نياز
•         سوابق پروژه هاي مشابه در سازمان
•         گستره سرويس مورد نياز, شامل تعداد کاربران کهدر پروژه برنامه ريزي شده است .
•         کليه در خواست ها و پيشنهاد ها و ضوابط فني وعلمي مورد نياز سازمان و کاربران
•         نبايد فراموش کنيم که نيازها را با دقت وجزئيات کامل مطرح کنيم تا خدمات دهندگان بتوانند به درک درستي از ديدگاههاي مابرسند و پيشنهاد هاي فني خود را مطابق با نيازهاي سازمان ارائه دهند.
•         اهداف عيني براي گستره پروژه و خروجي موردانتظار سازمان بايد ذکر گردد.
•         مشخصات فني و کارکردي براي زير ساخت ها,اتصلات و برنامه هاي کاربردي و روش هاي کار تعيين شوند.
•         در RFP بايد گستره خدمات پيشنهادي را با جزيياتکامل براي خدمات دهنده تشريح کرد. به عنوان مثال:
1-      چگونگي دسترسي و نيازهاي ارتباطي سرويس مورد نظر را تعيينکند.
2-      استانداردهاي فني که فروشنده براي اين پروژه استفاده خواهدکرد.
3-      چگونگي ارتقاء سرويس هاي مورد نظر در آينده
4-      چگونگي تامين امنيت و زيرساخت هاي امنيتي
 
5-      بخش مديريتي
در بخش مديريتي، اطلاعات مربوط به ديدگاه هاي مديريتي سازمان در پروژه ارائه ميشود از اين طريق پيشنهاد دهنده مي تواند با محدوديت ها و شرايط اجراي پروژه آشناشود. اطلاعات اين بخش مي تواند شامل موارد زير باشد.
•         برنامه پروژه که شامل يک برنامه اجرايي شاملتاريخ هاي تحويل در فازهاي مختلف, ارتباطات کاري, وظايف و نحوه ارائه گزارش هايکار است.
•         برنامه زمان بندي شده پروژه که از تاريخ آغازتا پايان پروژه تمامي جزئيات را به اطلاع سازمان خواهد رساند.
•         روش طراحي، توسعه و پياده سازي که شامل مباحثو شيوه هاي مديريتي و نظارتي و تضميني براي چگونگي طراجي گستره خدمت مورد نظر, تستها, اجراي نهايي و گارانتي مي باشد.
•         تعيين تيم مديريت پروژه از سوي فروشنده بههمراه ذکر نفرات اصلي اجراي پروژه و چگونگي استقرار تيم پروژه
•         چگونگي تحويل، نصب و راه اندازي سيستم ها
•         روش آزمون پذيرش
•         چگونگي آموزش که بيان کننده همه آموزش هايپيش, هم زمان و پس از پروژه است.
•         چگونگي پشتيباني که شامل تشريح کليه فعاليت هايپشتيباني و جگونگي ايجاد آن است.
•         روش مستند سازي فرآورده هاي پروژه


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد