ادامه مطلب

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 23 بهمن 1391 تعداد بازدید: 5484 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
آزمايشگاه‏هاي تحقيقاتي و طبقه بندی موضوعات پژوهشی کامپیوتر

آزمايشگاه‏هاي تحقيقاتي و طبقه بندی موضوعات پژوهشیکامپیوتر


·  Artificial Creatures Lab (ACL)

·  Digital Image Processing andMachine Vision Lab (DIPMV)

·  Dependable Systems Lab (DSL)

·  Digital Media Lab (DML)

·  Digital Signal and Image ProcessingLab (DSPL)

·  High Performance ComputingArchitectures and Networks (HPCAN)

·  High Performance and SurvivableSystems Laboratory (HPSSL)

·  Image Processing Lab (IPL)

·  Methodology Engineering Lab (ME)

·  Network Security Center (NSC)

·  Parallel Processing Lab (PPL)

·  Robotics Lab (RL)

·  Semantic Web Lab (SWL)

·  Speech Processing Lab (SPL)

·  RoboCup

آزمايشگاه‏هاي تحقيقاتي:

                       • پردازش موازي و همروند
                       • شبكه و پردازش سريع
                      • شبكه‏هاي كامپيوتري
                      • سيستم‏هاي توزيعي
                      • رايانش نرم و سيستم‏هاي چندعامله
                      • مهندسي كارايي و اتكاءپذيري
                      • سيستم‏هاي پيچيده (آشوب)
                      • پردازش صدا و گفتار
                      • اتوماسيون هوشمند
                      • پردازش تصوير

                      • شبكه‏هاي بي‏سيم
                      • مدل‏هاي شناختي محاسبه‏اي
                      • پايگاه داده‏ها و جريان داده‏ها

 

 

پردازش موازي و همروند

مجري آزمايشگاه: دكتر سعيد پارسا

كاربردهاي صنعتي معمولا نياز بهبرنامه‏هايي با سرعت اجرايي بالا دارند. تحقيقات انجام شده در اين آزمايشگاه درراستاي تسريع اجراي برنامه‏ها مي‏باشند؛ لذا وجود اين نوع آزمايشگاه‏ها براي دنيايصنعتي و در كاربردهايي كه به سرعت بالاي اجرايي نيازمند مي‏باشند، ضروري است. هدفاز اين آزمايشگاه ايجاد بستري جهت تحقيق در زمينه تبديل اتوماتيك كد برنامه‏ها بهكدي با سرعت اجرايي بالاتر مي‏باشد. در اين راستا مقوله‏هاي سوپركامپايلرها وتوزيع اتوماتيك كد ترتيبي مطرح مي‏باشد.

 

 

 شبكه و پردازش سريع

مجري آزمايشگاه:دكتر محمود فتحي

سيستم‏هاي كامپيوتريبا كارايي بالا امروزه به سمت سيستم‏هاي توزيعي به ويژه كامپيوترهاي خوشه‏ايهستند. از طرفي شبكه‏هاي كامپيوتري نيز رشد چشمگيري داشته‏اند كه اين دو عاملامروزه در ايجاد كامپيوترهاي با سرعت بالا نقش مهمي دارند. سرعت بالاي كامپيوترهايكي از اهداف ساخت كامپيوترهاي جديد است؛ يعني دانشمندان و محققين و صنايع گوناگونهمواره نياز به سيستم‏هاي كامپيوتري با سرعت بالا دارند تا پيشرفت در زمينه‏هايمختلف صنعتي و پژوهشي صورت گيرد. در اين آزمايشگاه با تاكيد بر تحقيقات بر رويكامپيوترهاي سريع بر روي شبكه‏هاي كامپيوتري كه بستر اينگونه كامپيوترها مي‏باشدتاكيد خواهد شد؛ از طرفي بدليل نياز و رشد شبكه‏هاي كامپيوتري در اين موارد نيزتحقيق خواهد شد. همچنين بر روي شبكه‏هاي بي‏سيم نسل آينده مانند شبكه‏هاي ADHOCنيز تحقيقات صورت خواهد گرفت.

مجري آزمايشگاه:دكترمرتضي آنالويي

در اين آزمايشگاهموضوعات زير مورد پژوهش و بررسي قرار خواهد گر فت:
1- مدلسازي شبكه هاي كامپيوتري
2- اندازه‏گيري كارايي شبكه‏هاي كامپيوتري 
3- مهندسي اينترنت
4- VOIP

موارد ضرورت دراجراي اين آزمايشگاه شامل: 
1- كاربردهاي نتايج پژوهش در اين آزمايشگاه در مدلسازي و نظريه پردازي
2- طراحي شبكه هاي كامپيوتري و كاربرد آن براي سرويسهاي آموزش افزوده
3- استفاده از نتايج در امر آموزش هاي كلاسيك و صنعتي

مجري آزمايشگاه:دكتر محسن شريفي

تحقيق در حوزه نرم‏افزارهاي سيستم مورد نيازبراي دستيابي به فناوري‏هاي بومي طراحي، ساخت و توليد سيستم‏هاي كامپيوتري متجانسو يا نامتجانس كه در گستره‏هاي مختلف جغرافيايي توزيع شده باشند، از اهمفعاليت‏هاي اين آزمايشگاه است. ابر رايانش نرم‏افزاري، اتكاء‏پذيري، كارآيي، امنيتو مجازي‏سازي از ملاحظات عمده تحقيقات ما در حوزه سيستم‏هاي توزيعي در لايه‏هايميان افزاري و هسته‏هاي سيستم‏هاي مي‏باشد. اطلاعات بيشتر از طريق dsl.iust.ac.ir قابل دسترسيمي‏باشد.

 

 

رايانش نرم و سيستمهاي چند عامله

مجري آزمايشگاه:دكترعادل تركمان رحماني و دكتر ناصر مزيني

اين آزمايشگاه درزمينه تكنيكهاي موجود در رايانش نرم به تحقيقات بنيادي خواهد پرداخت و سيستمهايچندعامله با استفاده از اين تكنيكها توسعه خواهد داد.

 

مجري آزمايشگاه:دكترمحمد عبداللهي ازگمي

با گسترش زمينه هايكاربرد سيستم هاي كامپيوتري اطمينان از صحت عملكرد و كيفيت سرويس آنها اهميتبالايي پيدا كرده است. از اينرو كارآيي و اتكاء پذيري اين سيستمها از پارامترهايمهم طراحي محسوب مي شود. هدف از اين آزمايشگاه انجام پژوهش در اين زمينه و بامحوريت مباحث زير است:
1- مدلسازي، شبيه سازي و اندازه گيري 
2- درستي يابي و اعتبارسنجي
3- روش هاي صوري
4- مهندسي كارايي، اتكاء پذيري و امنيت
5- ارزيابي كارايي، اتكاء پذيري و امنيت
6- طراحي سيستم ها و نرم افزارهاي اتكاء پذير و امن
7- تحمل پذيري خطاي نرم افزارها 
8- امنيت نرم افزارها، سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري

مجري آزمايشگاه:دكترمحمحدرضا جاهدمطلق

طرح اصلي اينآزمايشگاه مدلسازي سيستم هاي پيچيده و شناخت معيارهاي اصلي جهت پيچيدگي سيستم وهمچنين استفاده از اين سيستم هاي پيچيده در عمليات پردازش انتقال، كد كردن داده هااست. با توجه به اهميت يافتن بررسي سيستمهاي پيچيده و كاربرد وسيع اين سيستم ها درعمليات پردازش، انتقال و ذخيره داده ها و از همه مهم تر در هوشمندسازي سيستم هاضرورت آزمايشگاه بسيار زياد است. 
اين آزمايشگاه قصد دارد هم از لحاظ ساده سازي عملي هم از لحاظ شبيه سازي اينگونهسيستم ها فعال باشد.

مجري آزمايشگاه:دكتر احمد اكبري

اين آزمايشگاهتحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه سيگنالهاي صدا (Audio)و گفتار(Speech) را به عهده دارد و بطور تخصصي در زمينه هاي زير فعاليت مي‏كند:

پردازش سيگنالهايصوتي- بهبود كيفيت گفتار- تشخيص گفتار- ارزيابي كيفيت گفتار- ارسال صوت از طريقاينترنت VOIP ، سيستم هاي تعامل انسان با كامپيوتر HCIو سيستم هاي ديالوگ با كامپيوتر.
در اين آزمايشگاه پايگاه هاي داده مرتبط با زمينه هاي تحقيقاتي فوق الذكر وابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي توسعه محصولات صنعتي مربوطه فراهم شدهو پژوهشگران محيط مناسب براي انجام پژوهشهاي نو در زمينه هاي مربوط را خواهندداشت.

مجري آزمايشگاه:دكتر پيمان كبيري

هدف از اينآزمايشگاه كار بر روي سيستمهايي خودكار جهت انجام فعاليتها و پردازشهايي منطبق باشرايط محيطي است. در اين رابطه فعاليتها به دو گروه نرم‏افزاري و سخت‏افزاري قابلتقسيم مي‏باشند. در مورد گروه نرم‏افزاري، در حال حاضر كار در زمينه سيستمهايتشخيص و تصميم گيري خودكار هوشمند، فرآوري داده‏ها و محيطهاي شبيه سازي و موتوربازي كامپيوتري مورد توجه اين آزمايشگاه هستند. در مورد سيستمهاي سخت‏افزاري نيزسيستمهاي رباتيك (نوع بازو مكانيكي و ربات متحرك)، حسگرهاي هوشمند، سيستمهاياتوماسيون منزل و سيستمهاي ديده بان قابل ذكر هستند. شايان ذكر است كه تحقيقات درمورد وسيله‏هاي سنجنده مربوط به سنجش از دور و توسعه روش‏هاي استخراج و تحليلاطلاعات از تصاوير چند طيفي و داده‏هاي مربوطه و همچنين داده‏هاي بدست آمده ازتجهيزات مورد استفاده در سنجش از دور نيز از جمله موارد فعاليت اين آزمايشگاههستند.

 

 

پردازش تصوير

مجري آزمايشگاه:دكتر محسن سرياني

هدف از اينآزمايشگاه نياز به اجراي عمليات ميداني جهت تهيه Dataبا استفاده از تجهيزات تصويربرداري از قبيل دوربين هاي ديجيتال و آنالوگ، دوربينهاي مادون قرمز و استريو مي باشد كه اين داده ها سپس با استفاده از نرم افزارهايتخصصي مورد پردازش قرار گرفته و نتايج تحقيقات از آنها استخراج مي گردد. ايجاد اينآزمايشگاه  كمك موثري در توسعه تحقيقات پردازش تصوير مي باشد.

مجري آزمايشگاه:دكتر رضا برنگي

شبكه‏هاي بي‏سيم اعماز سلولي و غيرسلولي اكنون بصورت روزمره مورد استفاده عموم قرار مي‏گيرند و ضريبنفوذ آن در كاربردهاي مختلف بطور پيوسته در حال افزايش است بطوريكه كمتر كسي استكه  از اهميت آن غافل باشد. با وجود اينكه درصد قابل توجهي از توسعه دهندگاناين صنعت ايراني بوده‏اند متاسفانه سهم ايران از آن بسيار ناچيز است. تاسيس اينآزمايشگاه تلاشي است براي رساندن ايران در زمينه تحقيقات و توسعه اين صنعت بهجايگاه خود كه اين تلاشي خواهد بود در راستاي چشم‏انداز بيست ساله توسعه جمهورياسلامي ايران كه ايران را كشوري دانايي محور و سرآمد كشورهاي منطقه در انتهاي زمانچشم‏انداز مي‏خواهد. در اين آزمايشگاه بر روي جنبه‏هاي مختلف شبكه‏هاي بي‏سيم ازلايه فيزيكي تا لايه‏هاي كاربرد پرداخته مي‏شود. همچنين از خدمات آزمايشگاه برايدادن مشاوره به موسسات و سازمان‏ها بهره‏گيري خواهد شد.

مجري آزمايشگاه:دكتر محمدرضا كنگاوري

با توجه به اهميتروزافزون سيستم‏هاي هوشمند و نقش عوامل هوشمند و مديريتي و آموزشي، ايجاد مدل‏هايشناختي كه مبناي ساخت عامل‏هاي هوشمند قرار گيرند را شديداً پررنگ ساخته است. براساس اين طرح از مدل هاي شناختي انسان جهت طراحي و توليد عامل‏هاي هوشمند كه قادربه ارائه رفتارهاي جمعي جهت حل مسائل يك جامعه محدود باشند استفاده مي‏گردد ومدل‏هاي كاربردي جديد نيز ارائه خواهند گرديد. اين عامل‏ها مي‏توانند از انواعمختلف باشند. عامل‏هاي مصنوعي در سطح شبكه و يا سيستم‏هاي نرم‏افزاري و پايگاه‏هايداده و عامل‏هاي فيزيكي مانند اشياء پرنده، وسايل نقليه بدون راننده، ربات‏هايمين‏ياب و حتي ربات‏هاي نانو.

شبيه سازي رفتارهايادراكي، استنتاجي و يادگيري از جمله رفتارهايي هستند كه در اين طرح قوياً موردتائيد قرار مي‏گيرند. شبيه‏سازي مدل‏هاي شناختي در سطح ماشين نياز به كامپيوترهاييدارد كه از توان محاسباتي بالا و قابليت گرافيك مناسب برخوردار باشند.

مجري آزمايشگاه:دكتر مصطفي حق‏جو

در كاربردهايي مانندنظارت بر شبكه، مديريت داده‏هاي مخابراتي، نظارت بر جريان انتخاب‏هاي كاربران دروب و شبكه‏هاي حسگر، داده‏ها به شكل پيوسته و جرياني و نه به صورت مجموعه داده‏هايمحدود و ذخيره شده، ظاهر مي‏شوند. همچنين پرس‏وجوهاي كاربران بر خلاف سيستم‏هاي مديريتپايگاه داده‏ي رايج، به صورت پيوسته و با اجراي طولاني و اهداف نظارتي خواهد بود.به دليل مناسب نبودن مدل‏ها و سيستم‏هاي مديريت پايگاه داده‏ي رايج براي كاربردهايمرتبط با جريان داده، در گذشته براي اين كاربردها سيستم‏هاي خاص منظوره تهيهمي‏شد. با گسترش روزافزون اين كاربردها در دنياي مدرن امروزي، در سال‏هاي اخير،روش‏ها و سيستم‏هايي عمومي و همه منظوره براي اين كاربردها تدوين شد كه به دليلداشتن اختلاف اساسي با پايگاه داده‏هاي رايج، تطبيق و سفارشي كردن كليه‏ي تكنيك‏هاو روش‏هاي موجود براي پايگاه داده‏ها را براي اين سيستم‏هاي جديد طلب مي نمود.

در آزمايشگاهتحقيقاتي پايگاه داده و جريان داده، تمركز اصلي بر روي مباحث مختلف مرتبط باسيستم‏هاي مديريت جريان داده مي‏باشد كه از جمله مهمترين آنها موارد زير مي‏باشند:
1- امنيت در سيستم‏هاي مديريت جريان داده
2- سيستم‏هاي مديريت جريان داده‏ي بلادرنگ
3- پشتيباني از عدم قطعيت در سيستم‏هاي مديريت جريان داده
همچنين در كنار اين موضوعات، تحقيقاتي در ساير زمينه‏هاي پايگاه داده‏ها صورتپذيرفته و همچنان دنبال مي شود:
1- XML
2- Grid Database
3- Mobile Database
4- P2P Databaseprintrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد